ประกาศรายชื่อ

ผู้้ผ่านการคัดเลือก

ปีการศึกษา 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตร์
(๖ ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เอกสารประกอบการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

รายการตรวจร่างกาย

รายละเอียดประกอบ
การทำสัญญาเข้าศึกษา

เอกสารประกอบการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

กำหนดการและ
รายการตรวจร่างกาย

รายละเอียดประกอบ
การทำสัญญาเข้าศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

 

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ (๖ ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 
 
 

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY