ประกาศ ขั้นตอนการเข้ารับการสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบ Admission  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561

               ผู้ผ่านการคัดเลือกจากระบบ  Admission  มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา  2561  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมด้วยผู้ปกครองบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ปกครอง 1 ท่าน  ณ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

2. กำหนดการสัมภาษณ์    วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

เวลา     08.00 – 08.45 น.    - ลงทะเบียนและกรอกประวัติเข้ารับการสัมภาษณ์ 
           สถานที่    ห้องสุพรรณิการ์  ชั้น 1 อาคารชวน  ชวนิชย์
เวลา     09.00  น. เป็นต้นไป    - สัมภาษณ์พร้อมยื่นผลการตรวจร่างกาย
           - ประกาศผลหรือนัดวันประกาศผล
           - รายงานตัวและทำสัญญาเข้าศึกษา
                สถานที่  
                คณะการบิน            ห้องคณะการบิน
                คณะพยาบาลศาสตร์        ห้องคณะพยาบาลศาสตร์
                คณะเภสัชศาสตร์            ห้องสุพรรณิการ์
                คณะสาธารณสุขศาสตร์        ห้องคณะสาธารณสุขศาสตร์
                คณะอื่นๆ นอกจาก 4 คณะนี้    ห้องศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา

3.  ดาวน์โหลดรายการตรวจร่างกายของแต่ละคณะ โดยนำผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลรัฐฯ มายื่นในวันสัมภาษณ์และขอสงวนสิทธิรับ       รายงานตัวเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจร่างกายครบถ้วนแล้วเท่านั้น

      - รายการตรวจร่างกาย คณะการบิน 

      - รายการตรวจร่างกาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

      - รายการตรวจร่างกาย คณะเภสัชศาสตร์

      - รายการตรวจร่างกาย คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

      - รายการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

4. เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
      4.1 เอกสารของนักศึกษา  อย่างละ 4 ฉบับ
             - รูปถ่าย 1 นิ้ว    
             - บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา   
             - ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา  
              - วุฒิการศึกษาฉบับจบการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา
              - ผลการตรวจร่างกาย ฉบับจริง

       4.2 เอกสารผู้ปกครอง บิดา หรือ มารดา หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ปกครอง อย่างละ 3 ฉบับ
              - บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา  
              - ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา      
       4.3 เอกสารอื่นๆ 
          - สำเนาในเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักศึกษา หรือ ผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
          - หนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ปกครองในกรณีบิดา หรือ มารดา ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา 2 ฉบับ
             หมายเหตุ    สำเนาเอกสารทุกฉบับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

5. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเข้าศึกษา  ชำระวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
  

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

กองทุนกู้ยืม (กรอ.)   ชำระค่าเล่าเรียน 40,000  บาท

ทุนส่วนตัว                ชำระค่าเล่าเรียน 85,000  บาท

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

กองทุนกู้ยืม (กรอ.)   ชำระค่าเล่าเรียน 30,000  บาท

ทุนส่วนตัว                ชำระค่าเล่าเรียน 65,000  บาท

คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    

กองทุนกู้ยืม (กรอ.)   ชำระค่าเล่าเรียน 35,000  บาท

ทุนส่วนตัว                ชำระค่าเล่าเรียน 80,000  บาท

คณะการบิน สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

กองทุนกู้ยืม (กรอ.)   ชำระค่าเล่าเรียน 10,000  บาท

ทุนส่วนตัว                ชำระค่าเล่าเรียน 45,000  บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กองทุนกู้ยืม (กรอ.)   ชำระค่าเล่าเรียน 5,000  บาท

ทุนส่วนตัว                ชำระค่าเล่าเรียน 50,000  บาท

คณะอื่นๆ

ชำระ 5,000 บาท ส่วนค่าเล่าเรียนแจ้งรายคณะ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บรวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ค่าเรียนสัมฤทธิบัตรและค่าเล่าเรียนเทอม 1/2561 แล้ว

-

6. กำหนดการเรียนการสอน
        - เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561             
      
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
        อ.จิ๋ว  095-496-9903
        อ.ดาว  089-201-8979

ผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมค่าเล่าเรียนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1  อาคารชวน  ชวนิชย์  โดยให้ดำเนินการ
ภายหลัง..เสร็จสิ้นการรายงานตัวกับคณะเรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มคำขอกู้ กยศ.และ กรอ.