ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มวอ.27

ใบเพิกถอน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มวิชา

ขั้นตอน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด

มวอ. 27  ใบเพิกถอน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มวิชา 

กรอกแบบฟอร์ม และจัดส่งแบบฟอร์มไปที่ Email

ของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษานำส่ง

สำนักบริการศึกษาทาง Email ที่ reg_des@eau.ac.th

มวอ.31

คำร้องทั่วไป

ขั้นตอน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด  มวอ. 31  คำร้องทั่วไป

สำหรับขอใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครองมาใน E-Mail ด้วย)/ โครงสร้างหลักสูตร/

Grade Report/ ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรุณาแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สำเนาบัตรประชาชนมาใน E-Mail ด้วย)/

ขอลาพักการศึกษา โดยกรอกแบบฟอร์ม
และจัดส่งแบบฟอร์มไปที่ Email

ของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษานำส่ง

สำนักบริการศึกษาทาง Email ที่ reg_des@eau.ac.th