top of page

Doctor of Philosophy

ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนบริหารศาสตร์

สมัครเรียนภายใน 10 มกราคม 2564

รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรทันที

PhilosophyModel.png

หลักสูตรมุ่งตอบสนองผู้บริหาร สำหรับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในทางวิชาการ  
การเรียนการสอน และการทำวิจัย ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง เข้ากับสังคมยุคดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในองค์กร
และส่วนรวมอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ และประสบการณ์เชิงลึก ผ่านการสัมมนา และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มเครือข่ายความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน คณาจารย์
ซึ่งเอื้อต่อการบริหารงานในองค์กร และทุกภาคส่วน

PHD-inter-1.png

01 ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

  • การบริหารยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ทันสมัยและยั่งยืน (Digital Era Administration by Modern and Sustainable Technology and Network)

  • การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ (Strategic Administration of Public Organizations and Independent Organizations)

  • การบริหารองค์กรสีเขียวและองค์กรอัจฉริยะ (Administration of Green and Smart Organization)

02 ระยะเวลาการศึกษา

มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาทวิภาค

หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์  (เต็มวัน)

PHD-Grad-2.png
PHD-inter-2.png

03 ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 800,000 บาท

(รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว)  

ทั้งนี้ไม่รวมค่าอบรมภาษาอังกฤษ

04 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองวิทยฐานะ หรือรับรองคุณวุฒิ

  2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 ผู้สมัครซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าที่กำหนด ต้องนำเสนอผลงาน หรือผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาให้การรับรองตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยแสดงผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL, CU-TEP, TU-GET คะแนน 500 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS คะแนน 5.5 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าศึกษาจะต้องมีผลการทดสอบตามที่ระบุก่อนการสำเร็จการศึกษา โดยทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ หรือสถาบันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน
ระยะเวลาการศึกษา
ค่าเล่าเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร
PHD-inter-2.png

05 หลักฐานการสมัคร

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

2) สำเนาทะเบียนบ้าน 

3) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท

4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท

5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

6) หนังสือรับรองการทำงาน

7) แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงการวิจัย

หลักฐานการสมัคร

การติดต่อหลังรับใบสมัคร

หลักสูตรจะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่ให้ไว้กับทางหลักสูตร
โดยเมื่อรับเข้าศึกษาหลักสูตรแล้ว นักศึกษาชำระค่าอบรมภาษาอังฤษ
ระดับดุษฎีบัณฑิตและค่าแรกเข้า 50,000 บาท

PHD-Development Administration Science-P
สมัครเรียน
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page