การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติและระดับชาติ

ประจำปีการศึกษา 2561

“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน2562  เวลา 8.00-17.00 น.

 

ความร่วมมือทางวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 

โปสเตอร์

การสมัครเข้าร่วมประชุม

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY