ขั้นตอนการตรวจสอบรหัสนักศึกษา

https://reg.eau.ac.th/registrar/learn_time.asp

App การจัดการเรียนการสอน

Google Classroom

เข้าเรียนออนไลน์ใช้อีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

Hangout Meet

ประชุมทางไกลใช้รูปแบบอีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

Microsoft 365

ประชุมทางไกลใช้รูปแบบอีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

คู่มือใช้งานและแหล่งเรียนรู้

คู่มือการใช้งาน

Google Classroom

การใช้งาน Google Claaroom
ของนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน Hangout Meet

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Hangout Meet

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

วิธีการใช้งาน Microsoft Team

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Microsoft Team

ช่องทางการสื่อสาร

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY