top of page

บริการห้องสมุด

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  มีบริการทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บริการให้สามารถบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ   ตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนด้วยตนเอง การขอจองหนังสือ บริการวารสาร บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการโสตทัศนวัสดุ บริการฐานข้อมูล ซึ่งบริการต่างๆ มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า ตลอดจนส่งเสริมให้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page