ปริญญาตรี

           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 10 คณะ จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY