Information and Services

ระบบบริการการศึกษา

ระบบสำหรับการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางสอน
ผลการศึกษา ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ตรวจสอบจบ

EAU Learning Space

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

EAU Heritage

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage) ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบบริการหางาน

ระบบจับคู่งานที่เหมาะกับนักศึกษาตามวันและเวลาเรียน โดยบริษัทที่รับสมัครได้ผ่านการคัดกรอง
จากทางมหาวิทยาลัย

ระบบกิจกรรมนักศึกษา

ระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 

หอสมุดกลาง

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร และ
สือโสตทัศน์ฯ

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจำปีการศึกษา

E-Mail

บริการ อีเมลของมหาวิทยาลัย

Google Classroom

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษายุคใหม่ เรียนและส่งการบ้านแบบออนไลน์

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศข่าวจากกองทุน  เอกสารคำร้องขอกู้ยืมและ
หนังสือรับรอง

Google Apps for Education

บริการ อีเมล ปฏิทิน  เอกสาร และพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา

คู่มือการใช้งาน Google Classroom

คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนฯ

เอกสารกองทุน กรอ./กยศ

 

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY