ศิษย์เก่า

แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบจัดเก็บข้อมูลบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาในการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน

ข่าวสารถึงศิษย์เก่า

ทุนการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

<คลิกอ่านเติม>

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY