top of page

ศิษย์เก่า

แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบจัดเก็บข้อมูลบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาในการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน

ข่าวสารถึงศิษย์เก่า

ทุนการศึกษา

ทุนสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

<คลิกอ่านเติม>

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page