Image by Tianyi Ma

Information and Services

ระบบบริการการศึกษา

ระบบสำหรับการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางสอน
ผลการศึกษา ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ตรวจสอบจบ

Microsoft Office 365

บริการเอกสาร การประชุมทางไกล และพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาของไมโครซอฟต์

จองห้อง Studio

จองห้องสตูดิโอสำหรับการจัดกิจกรรมและการบันทึกคลิปการสอนในรูปแบบออนไลน์

E-Office

ระบบสำหรับตรวจสอบกิจกรรมมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง แจ้งซ่อมบำรุง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบกิจกรรมนักศึกษา

กำหนดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษา

Open Educational Resources

แหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources)

Google Workspace

บริการ อีเมล ปฏิทิน  เอกสาร และพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา

หอสมุดกลาง

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร และ
สือโสตทัศน์ฯ

Google Classroom

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษายุคใหม่ เรียนและส่งการบ้านแบบออนไลน์

EAU Heritage

​วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage) ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือใช้งานและแหล่งเรียนรู้

คู่มือการใช้งาน
Google Classroom

การใช้งาน Google Classroom
ของนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน
Google Meet

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Google Meet

คู่มือการใช้งาน

Zoom

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์

Zoom

วิธีการใช้งาน

Microsoft Team

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Microsoft Team

ช่องทางการติดต่อสื่อสารของทางมหาวิทยาลัย