1. พลเอก นายแพทย์สิงหา  เสาวภาพ              นายกสภามหาวิทยาลัย

 2. อาจารย์บำรุง  ตันจิตติวัฒน์                       อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 3. ดร.โชติรัส   ชวนิชย์                                 อธิการบดี และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์              กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 5. ศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 6. พลตำรวจเอกสุเทพ เดชรักษา                      กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 7. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช              กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์               กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 9. ดร.บัณฑิต  รัตนไตร                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 10. ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  จรรยาประเสริฐ      กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 11. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชนก  ภาสกรจรัส        กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมพร จองคำ       กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 13. อาจารย์สุภกัญญา  ชวนิชย์                          เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ชุดที่ 8 (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 – 2564)