top of page
 1. พลเอก นายแพทย์นิมิตร์  สะโมทาน             นายกสภามหาวิทยาลัย

 2. อาจารย์บำรุง  ตันจิตติวัฒน์                       อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 3. ดร.โชติรัส   ชวนิชย์                                 อธิการบดี และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 4. ศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 5. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล         กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 6. ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา  ชวนิชย์                  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยมาส  สินธุประมา       กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมพร  จองคำ    กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 9. พลตำรวจเอก สุเทพ  เดชรักษา                   กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 10. อาจารย์สวียา  เกิดมงคล                           กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 11. ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล                    กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 12. ดร.สันติ  ป่าหวาย                                   กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 13. อาจารย์สุภกัญญา  ชวนิชย์                         เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 14. ดร.กรณัฏฐ์  สกุลกฤติ                               ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดที่ 9 (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 – 2569)

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page