คณะ/หลักสูตร

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Eastern Asia University

02-577-1028

คณะ

 School

สำนัก

Office

ศูนย์

Center

คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

02-577-1028

ต่อ 451, 452, 324  

คณะวิทยาการจัดการ

School of

Management Science
0-2577-1028 ต่อ 325, 311

คณะเภสัชศาสตร์

School of  Pharmacy
0-2577-1028 ต่อ 373

คณะบริหารธุรกิจ

School of

Business Administration
0-2577-1028

ต่อ 290, 319, 321, 345

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of

Information Technology
0-2577-1028 ต่อ 302, 387

คณะสาธารณสุขศาสตร์

School of Public Health
0-2577-1028 ต่อ 386

คณะนิติศาสตร์

School of Law
0-2577-1028

ต่อ 296, 297

คณะการบิน

School of Aviation
0-2577-1028 ต่อ 381

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(ภาคภาษาอังกฤษ)

School of
Business Administration
(English Program)
0-2577-1028 ต่อ 339, 315

คณะศิลปศาสตร์

School of Liberal Arts

0-2577-1028
ต่อ 214, 210, 323

คณะพยาบาลศาสตร์

School of  Nursing
0-2577-1028
ต่อ 356, 281, 391

บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School

0-2577-1028

ต่อ 300

สำนัก

สำนักอธิการบดี 

Administrative Office of the President

02-577-1028

ต่อ 111, 284 

สำนักพัฒนานักศึกษา 

Office of
Student Development
0-2577-1028
ต่อ 337

สำนักการคลังและทรัพย์สิน 

Office of Finance
and Assets
0-2577-1028
ต่อ 316

สำนักวิชาการ 

Office of

Academic Affairs 
0-2577-1028

ต่อ 312, 334

สำนักสารสนเทศ 

Office of Information
0-2577-1028

ต่อ 366

สำนักประชาสัมพันธ์ 

Office of
Public  Relations 
0-2577-1028

ต่อ 382

สำนักวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ

Office of

Research, Innovation

and Academic Services
0-2577-1028
ต่อ 394

สำนักบริการการศึกษา 

Office of Educational Service  
0-2577-1028

ต่อ 287, 293, 212, 112, 113

สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

Office of Planning
and Quality Assurance Assurance 
0-2577-1028

ต่อ 332, 365

สำนักหอสมุดกลาง 

Office of Central Library
0-2577-1028

ต่อ  352, 330, 231, 114

ศูนย์

ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ 

Center of Academic Materials and Printing

02-577-1028

ต่อ 110, 132 

ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

Center of Human Resource Management and Development  
0-2577-1028

ต่อ 103, 308

ศูนย์พัฒนางานวิจัย
และการให้คำปรึกษา 

Center of Research Development Consultation 
0-2577-1028
ต่อ 390

ศูนย์แนะแนว
และรับสมัครนักศึกษา 

Center of Counseling
and Admission 
0-2577-1028
ต่อ 106, 336