top of page

DISCOVER EAU

A Lively Learning Experience

     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2539  โดยคุณชวนและคุณมานี  ชวนิชย์  ด้วยตระหนักถึงภารกิจสำคัญต่อสังคมในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรม” ห้ความสำคัญกับการศึกษา จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญให้สามารถดำเนินยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในทุก ๆ ด้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับภูมิภาคเอเชีย

    ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 23 หลักสูตร

 หาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของคุณธรรมในทุกวิชาชีพ โดยขยายการดำเนินการในด้านต่างๆ เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งยังพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ารเติบโตของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในวันนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการวางรากฐานด้านการศึกษาไว้อย่างมั่นคงของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ผู้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการศึกษา จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญให้สามารถดำเนินยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในทุก ๆ ด้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับภูมิภาคเอเชีย

   ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนั้น สามารถสะท้อนความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่รับใช้สังคมด้านการให้การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน จึงเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ผ่านมา และจากนี้ไปเรายังคงก้าวต่อไปด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่เพื่อสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมมุ่งมั่น บุกเบิก และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณค่าเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะนำพาประเทศชาติสู่ความรุ่งโรจน์สืบไป

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page