top of page

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพราะ ❝การศึกษา คือ อาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เรานำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก❞ EAU 

จึงพร้อมติดอาวุธเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทรงพลังที่สุดให้คุณได้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

โลกของการทำงานในยุคที่ดิจิทัลครองเมือง