ประกาศรายชื่อ

ผู้้ผ่านการคัดเลือก

ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะการบิน

 

คณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบการรายงานตัว

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

คณะการบิน

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบการรายงานตัว

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY