top of page
College Student

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้รับรองจากสภาการพยาบาลให้เปิดสอนหลักสูตรการอบรมการเรียนการสอนระยะสั้น  โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบล‬ เป็นหลักสูตรเรียน 1 ปี เรียนรวม 34 หน่วยกิต ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตร พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้กับสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page