ตรวจสอบรหัสนักศึกษาที่

https://reg.eau.ac.th/registrar/learn_time.asp

รูปแบบ email ของนักศึกษาคือ รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th ตัวอย่างเช่น 64xxxxxx@stu.eau.ac.th และรูปแบบของ Password คือ Student64xxxxxx สำหรับลงทะเบียนเรียนออนไลน์

App สำหรับเรียนออนไลน์

Google Classroom

เข้าเรียนออนไลน์ใช้อีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

Google Meet

ประชุมทางไกลใช้รูปแบบอีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

Zoom

ประชุมทางไกล

Microsoft 365

ประชุมทางไกลใช้รูปแบบอีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

คู่มือใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

Google Classroom

การใช้งาน Google Claaroom
ของนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน
Google Meet

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Google Meet

คู่มือการใช้งาน

Zoom

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์

Zoom

วิธีการใช้งาน

Microsoft Team

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Microsoft Team

ช่องทางการสื่อสาร

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY