ตรวจสอบรหัสนักศึกษาที่

https://reg.eau.ac.th/registrar/learn_time.asp

StIDSearch.png

รูปแบบ email ของนักศึกษาคือ รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th ตัวอย่างเช่น 64xxxxxx@stu.eau.ac.th และรูปแบบของ Password คือ Student64xxxxxx สำหรับลงทะเบียนเรียนออนไลน์

EAUOnlineLearning-Infographic.jpg

App สำหรับเรียนออนไลน์

Google Classroom

เข้าเรียนออนไลน์ใช้อีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

Google Meet

ประชุมทางไกลใช้รูปแบบอีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

Zoom

ประชุมทางไกล

Microsoft 365

ประชุมทางไกลใช้รูปแบบอีเมล์

รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th

คู่มือใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

Google Classroom

การใช้งาน Google Claaroom
ของนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน
Google Meet

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Google Meet

คู่มือการใช้งาน

Zoom

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์

Zoom

วิธีการใช้งาน

Microsoft Team

การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Microsoft Team

ช่องทางการสื่อสาร

HelpDeskService-Student.png
3.jpg