top of page

วิธีการสมัคร

        นักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้ 2 วิธีการ ดังนี้
1) สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ
สมัครได้ที่ :  ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 1
วัน-เวลา  :   วันจันทร์ – วันศุกร์           เวลา  08.30 – 16.30  น. 
                วันเสาร์ – วันอาทิตย์         เวลา  09.00 – 17.00  น.       
 2) คลิกกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครให้ให้ครบถ้วน  และรอการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วันทำการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.  มีสุขภาพแข็งแรง  และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญา
2.  มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
3.  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการบิน

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในต่างประเทศ และต่างประเทศที่สำนักงาน กพ. รับรอง
2.  มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบินหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
3.  มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4.  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่มีโรคซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
5.  มีจิตใจหนักแน่น อดทน และสามารถทนต่อความกดดันในการเรียนรู้ และค้นคว้า

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี )

**เอกสารจัดเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร

วิธีที่ 1    ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
วิธีที่ 2    ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
            เลขที่  200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอบถามระเบียบการรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เลขที่ 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2577-6755, 0-2577-1047, 0-2577-1028-31 ต่อ 211, 088-882-3451, 094-142-9794
E-mail : grad@eau.ac.th

ปริญญาโท

วิธีการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารการสมัคร
วิิธีการส่งเอกสารการสมัคร
สอบถามระเบียบการรับสมัคร
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page