top of page

วิธีการสมัคร

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้ 2 วิธีการ ดังนี้ 
1) สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ
    สมัครได้ที่ :  ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

                   อาคารชวน  ชวนิชย์  ชั้น 1
    วัน-เวลา  :   วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา  08.30 – 16.30  น. 
                    วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา  09.00 – 17.00  น.  
2) คลิกกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครให้ให้ครบถ้วน  และรอการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วันทำการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
1.  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
2.  ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า  2.00 
3.  ส่วนสูง 
หญิง ไม่น้อยกว่า  155 เซนติเมตร ชาย ไม่น้อยกว่า  165  เซนติเมตร 

4.  หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม ไม่เกินกว่า  70  กิโลกรัม
5.  หญิงหรือชาย อายุระหว่าง  16 - 29  ปี บริบูรณ์ 
6.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
7.  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8.  ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

เอกสารการสมัคร

    1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว        
    2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        
    3.  สำเนาทะเบียนบ้าน         
    4.  สำเนาวุฒิการศึกษา        
    5.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี )    
    **เอกสารจัดเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร

วิธีที่ 1    ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
วิธีที่ 2    ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
            เลขที่  200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอบถามระเบียบการรับสมัคร

ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เลขที่ 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2577-1033,0-2577-1044, 0-9549-69903

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิธีการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารการสมัคร
วิิธีการส่งเอกสารการสมัคร
สอบถามระเบียบการรับสมัคร
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page