top of page

วิธีการสมัคร

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้ 2 วิธีการ ดังนี้
1) สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ
​   สมัครได้ที่ :  ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
อาคารชวน  ชวนิชย์  ชั้น 1
​   วัน-เวลา  :   วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา  08.30 – 16.30  น. 
                   วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา  09.00 – 17.00  น.  
2) คลิกกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครให้ให้ครบถ้วน        และรอการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วันทำการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

1.  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

2.  คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50  

3.  ส่วนสูงและน้ำหนัก

  • ชาย ไม่น้อยกว่า 165  เซนติเมตร

  • หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร 

  • น้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง

4.  มีบุคลิกภาพดี

5.  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการบิน ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ 

6.  สายตาปกติไม่บอดสี การได้ยินของหูไม่ผิดปกติ

7.  ผ่านการตรวจร่างกายตามที่คณะกำหนด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.  คะแนนเฉลี่ยรวมสะสม 2.50  
3.  ผ่านการตรวจร่างกายตามที่คณะกำหนด

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
1.  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2.  ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
3.  มีระดับคะแนน Admission ไม่น้อยกว่า 14,000 คะแนน (กรณีรับรอบหลัง Admission)***
4.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
5.  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.  ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตร 4 ปี

1.  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2.  ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3.  มีระดับคะแนน Admission ไม่น้อยกว่า 9,000 คะแนน (กรณีสมัครรอบหลัง Admission)
4.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
5.  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.  ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1.  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2.  ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า  2.50 และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า  3.00
3.  ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า  155 เซนติเมตร ชาย ไม่น้อยกว่า  165  เซนติเมตร 

4.  หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม ไม่เกินกว่า  70  กิโลกรัม
5.  หญิงหรือชาย อายุระหว่าง  16 - 26  ปี บริบูรณ์ 
6.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
7.  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8.  ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ​

1.  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
2.  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.00 หรือพิจารณาตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
3.  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

เอกสารการสมัคร

    1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว        
    2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        
    3.  สำเนาทะเบียนบ้าน         
    4.  สำเนาวุฒิการศึกษา        
    5.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี )    
    **เอกสารจัดเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร

วิธีที่ 1    ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
วิธีที่ 2    ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
            เลขที่  200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอบถามระเบียบการรับสมัคร

​ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เลขที่ 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2577-1033,0-2577-1044,
 0-9549-69903

ปริญญาตรี ปี 1

วิธีการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารการสมัคร
วิิธีการส่งเอกสารการสมัคร
สอบถามระเบียบการรับสมัคร
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page