top of page

วิธีการสมัคร

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้ 2 วิธีการ ดังนี้
1) สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ
   สมัครได้ที่ :  ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 1
   วัน-เวลา  :   วันจันทร์ – วันศุกร์           เวลา  08.30 – 16.30  น. 
                   วันเสาร์ – วันอาทิตย์         เวลา  09.00 – 17.00  น.       
2) คลิกกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครให้ให้ครบถ้วน  และรอการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วันทำการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆ โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ     การอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้วผู้สมัครซึ่งมีผลการศึกษาต่ำกว่า 3.50 ต้องนำเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาให้การรับรอง ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยแสดงผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ IELT , TOEFL , CU-TEP หรือ TU-GET โดยเป็นผลสอบที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     2.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
     2.2 ผลการทดสอบจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
     2.3 ผลการทดสอบ TOEFL ด้วยวิธี Computer Based Test (CBT) เทียบได้กับการทดสอบ 500 คะแนน
    2.4 ผลการทดสอบ TOEFL ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
    2.5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตั้งแต่ 70 คะแนน
        ขึ้นไปโดยผลการทดสอบมีอายุมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
3.  กรณีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2. คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขให้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2. ก่อนสำเร็จการศึกษา
4.  การเสนอหัวข้อและเค้าโครงในประเด็นที่ต้องการจะศึกษาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.  ศักยภาพและความพร้อมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
6.  ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง
7.  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

​1.  มีผลสำเร็จผลการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองปริญญาแล้ว
2.  ผู้สมัครที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทต่ำกว่า 3.25 คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร อาจพิจารณาเข้ารับการศึกษา จากตำแหน่งงาน ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน 
3.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยแสดงผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานคะแนนการทดสอบจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา  ดังนี้
     คะแนน TOEFL (Paper-Based Test: PBT  ไม่น้อยกว่า 450  หรือ
     คะแนน TOEFL (Computer-Based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 120  หรือ
     คะแนน TOEFL (Internet-Based Test: IBT) ไม่น้อยกว่า 45  หรือ
     คะแนน IELTS  ไม่น้อยกว่า 4.0  หรือ
     คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45  หรือ
     คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 450  หรือ
     คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550  หรือ
     คะแนน Cambrige Placement Test Online B2  อยู่ระหว่าง 60-64        
4.  มีการเสนอหัวข้อ และเค้าโครงในประเด็นที่ต้องการจะศึกษา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.  มีความสามารถและความพร้อมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี )

**เอกสารจัดเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร

วิธีที่ 1    ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
วิธีที่ 2    ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
            เลขที่  200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอบถามระเบียบการรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เลขที่ 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2577-6755, 0-2577-1047, 0-2577-1028-31 ต่อ 211, 088-882-3451, 094-142-9794
E-mail : grad@eau.ac.th

ปริญญาเอก

วิธีการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารการสมัคร
วิิธีการส่งเอกสารการสมัคร
สอบถามระเบียบการรับสมัคร
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page