top of page
College Student

ปริญญาตรี

           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 10 คณะ จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page