ทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด

(Open Educational Resources)

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

OER Commons

OER Commons is a dynamic digital library and network

Flickr

The largest, most influential community of photographers in the world

Thai MOOC

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) 

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY