top of page
Reading in the Park

บริการถ่ายเอกสาร

    มหาวิทยาลัยมีบริการถ่ายเอกสารการเรียนการสอน ในลักษณะของเอกสารสิ่งพิมพ์ ด้วยระบบดิจิตอลที่มีคุณภาพคมชัด  โดยให้บริการทั้งนักศึกษาและอาจารย์ให้สามารถพิมพ์ (print) งานอิเล็กทรอนิคส์ไฟล์ (soft copy) ขาว-ดำ-สี  ในราคาย่อมเยา

     บุคลากรสามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ  อาคารสำนักหอสมุดกลาง  ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-1028 ต่อ 132

bottom of page